Gravity Bridge to go Carbon Neutral, CosmosZERO Follow-on to Proposal 108